fbpx

Säännöt

Hyvinkään–Riihimäen–Mäntsälän kiinteistöyhdistys ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry ja kotipaikka Hyvinkää. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Hyvinkää, Riihimäki ja Mäntsälä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja se voi kuulua jäsenenä muihinkin järjestöihin.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä valvoa ja ajaa niiden yhteisiä ja yleisiä etuja,
 • kohottaa alan ammattitaitoa ja edistää tiedon saamista kiinteistöalaa koskevista asioista, kuten lainsäädännöstä ja kunnallisista määräyksistä,
 • toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi järjestämällä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, neuvontaa, kursseja ja koulutustilaisuuksia, lähettämällä tiedotuksia, toimimalla viranomaisten ja kiinteistön edustajien yhdyssiteenä sekä tukemalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä toimia,
 • valvoa jäsentensä etuja kaikissa kiinteistöalaan liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksissä.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Hallituksella on oikeus kutsua yhdistykselle kunniajäseniksi sekä tehdä esitys vuosikokoukselle kunniapuheenjohtajiksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroamisilmoitus on annettu.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja..

5 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenen tulee ilmoittaa jäsenmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot yhdistykselle.

Kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 6-10 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heidän toimikautensa päättyy vaalia seuraavan 2. vuosikokouksen päättyessä ja siten, että erovuorossa on kunakin vuonna puolet jäsenistä. Erovuoroisuus määrätään ensimmäisenä vuonna arpomalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten toiminnanjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA

Hallituksella voi olla yksi tai useampi työvaliokunta. Työvaliokunnan tehtävä on valmistella hallitukselle esitettävät asiat sekä tehdä hallituksen määräämät tehtävät. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen harkitsema määrä jäseniä.

Työvaliokunta kokoontuu sen puheenjohtajan kutsusta. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puolet työvaliokunnan jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja, on paikalla.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

9 § TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhdistyskokouksen päättyessä.

10 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös on oltava valmiina maaliskuun 15.päivään mennessä, jolloin yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille.

Tilintarkastajien tulee toimittaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

11 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi kuitenkin valtuutettuna asiamiehenä käyttää toisen jäsenen, mutta vain yhden äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksissa kukaan ei saa kuitenkaan äänestää enemmällä kuin viidennellä osalla kokouksessa edustettujen äänien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa;
 3. sääntöjen muuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä;
 4. yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätös on tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja yhdistyksen päätökseksi niissä tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa on:

 1. esitettävä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,
 2. esitettävä tilintarkastuskertomus
 3. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille,
 4. määrättävä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
 5. valittava hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies,
 6. päätettävä jäsenmaksun suuruus,
 7. vahvistettava talousarvio ja toimintasuunnitelma,
 8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.