fbpx

Föreningens stadgar

Stadgar för Finlands Svenska Fastighetsförening rf

1 §
Namn och hemort

Föreningens namn är Finlands Svenska Fastighetsförening rf. Dess hemort är Helsingfors stad.

Som medlem hör föreningen till centralorganisationen Finlands Fastihetsförbund r.f. och den kan som medlem vara ansluten även till andra organisationer i branschen.

2 §
Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är:
– att utgöra en förenande länk för medlemmarna och bevaka deras allmänna och gemensamma intressen,
– att främja spridning av rätt information om angelägenheter som berör fastigheterna,
– att hos medlemmarna väcka och underblåsa intresse för frågorna i fastighetsbranschen samt att bland dem utveckla yrkesskickligheten i fastighetsbranschen,
– att verka till fromma för fastighetsbranschens gemensamma strävanden och syftemål.

Föreningen uppfyller sitt syfte:
– genom att anordna rådgivning, diskussioner och föredrag, kurser och andra former av utbildning,
– genom att företa undersökningar, upprätta statistiker och göra utredningar som gäller fastighetsbranschen,
– genom att inom sitt verksamhetsområde ge information om frågor som berör fastigheterna, om lagar, förordningar och kommunala bestämmelser samt tjäna som föreningslänk mellan myndigheterna och fastigheternas företrädare samt genom att stödja annan verksamhet som främjar föreningens syften,
– genom att bevaka medlemmarnas intressen i alla ärenden som gäller arbetsförhållanden samt vid oenigheter i egenskap av arbetsgivarpart samt genom att övervaka att avtal och författningar iakttas bland medlemmarna.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt äga sådan fast och lös egendom, som är nödvändig för sin verksamhet.

3 §
Medlemmar

Som egentlig eller lättmedlem i föreningen kan rättsgiltig bostads- eller fastighetssammanslutning, ägare av fastighet, byggnad eller lägenhet samt annan i fastighetsbranschen verksam rättsgiltig sammanslutning godkännas.
Medlemmarna antas och utesluts av föreningens styrelse.

Sådan medlem, som trots uppmaning försummar sin skyldighet att betala medlemsavgift vid utgången av det kalenderår, för vilket medlemsavgiften är obetald, kan av styrelsen anses ha utträtt.

En medlem som genom sin verksamhet väsentligt skadar föreningen kan uteslutas.

Utesluten medlem har rätt att hänskjuta uteslutningen till avgörande vid föreningens närmast följande möte genom att framställa skriftligt yrkande därom hos styrelsen inom två veckor från det medlemmen fick kännedom om beslutet av uteslutning.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall lämna meddelande därom skriftligen till föreningens styrelse eller ordförande eller meddela om utträdet för att tas till protokollet vid föreningens möte. Utträdet blir giltigt vid ingången av det kalenderår som närmast följer på meddelandet om utträde.

Medlem som uteslutits, anses ha utträtt eller har utträtt, är skyldig att erlägga sina medlemsavgifter som förfallit till betalning det år uteslutningen eller utträdet skedde och därförinnan.

Styrelsen har rätt även kalla hedersmedlemmar till föreningen och hos årsmötet göra framställning om hedersordförande.

Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

4 §
Medlemsavgift

Egentlig medlem betalar årligen till föreningen en medlemsavgift, som grundar sig på volymen av de fastigheter, byggnader eller lägenheter som medlemmen äger eller besitter.

Beslut om medlemsavgiftens storlek för vart år fattas vid föreningens årsmöte. Medlemsavgiften för lättmedlem bestäms av årsmötet och den bör vara lägre än den lägsta avgiften för egentlig medlem. I övrigt har egentliga och lättmedlemmar samma stadgeenliga rättigheter och skyldigheter.

Medlem skall till föreningen lämna de upplysningar som behövs för att medlemsavgiften skall kunna fastställas.

Hedersmedlemmar och hedersordförande betalar ej medlemsavgift.

5 §
Föreningens organ

Föreningsmötet och föreningens styrelse är föreningens organ. Föreningsmötet utövar den högsta beslutanderätten.

6 §
Föreningens årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av april.

Vid årsmötet:
1. framläggs styrelsens berättelse om föreningens verksamhet för det föregående kalenderåret samt bokslutet för det föregående räkenskapsåret,
2. framläggs revisionsberättelsen,
3. fattas beslut om att fastställa bokslutet och bevilja styrelsen, verksamhetsledaren och övriga ansvarsskyldiga ansvarsfrihet,
4. fastställs antalet medlemmar i styrelsen samt styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden,
5. väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå samt två revisorer och två suppleanter för dem,
6. fattas beslut om medlemsavgiftens storlek,
7. fastställs budgeten och verksamhetsplanen,
8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Ärende, som en medlem önskar få behandlat vid föreningens årsmöte, skall skriftligen föreläggas föreningens styrelse i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

7 §
Extra föreningsmöte

Extra möte hålls om styrelsen anser det påkallat eller minst 1/10 av de föreningsmedlemmar som utövar rösträtt anhåller därom för behandling av särskilt angivet ärende. Denna begäran skall skriftligen föreläggas styrelsen och i den skall anges för vilka ärendens behandling mötet önskas. Styrelsen skall då utan dröjsmål sammankalla föreningsmötet.

8 §
Möteskallelser

Kallelse till föreningsmöten skall sändas till envar medlem i brev som postats tidigast trettio dygn och senast sju dygn före möte eller delges genom annons som med iakttagande av ovan nämnda tidsgränser publiceras i tidning som allmänt utkommer inom föreningens verksamhetsområde.

9 §
Styrelsen

Föreningens styrelse är föreningens lagstadgade förvaltningsorgan, företräder föreningen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte.

Styrelsen består av det antal medlemmar som mötet föreskriver, likväl minst 6 och högst 9 medlemmar.
Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande.

Medlemmarna väljs för ett år åt gången så, att mandatperioden upphör vid slutet av det årsmöte som följer på valet.

Den som vid valtillfället har fyllt 70 år kan ej väljas till styrelsemedlem.

Styrelsen är beslutför när jämte ordföranden eller viceordföranden minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande vid sammanträde.

10 §
Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen bl.a:
1. att leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och föreningsmötenas beslut,
2. att bereda de ärenden som kommer att behandlas vid föreningsmötena,
3. att anställa och avskeda föreningens verksamhetsledare och övriga funktionärer som behövs,
4. att precisera verksamhetsledarens åligganden samt att övervaka arbetet bland föreningens funktionärer,
5. att tillsätta olika tillfälliga och permanenta beredningsorgan och kommittéer som verksamheten förutsätter,
6. anta och utesluta föreningens medlemmar,
7. kalla hedersmedlemmar till föreningen och hos årsmötet göra framställning om hedersordförande.

11 §
Verksamhetsledare

Föreningens verksamhet leds i praktiken av föreningens verksamhetsledare.

Det åligger verksamhetsledaren bl.a:
1. att sköta föreningens löpande förvaltning och föreningens kansli i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser,
2. att svara för verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet samt för föreningens utvecklingsverksamhet,
3. att tjänstgöra som sekreterare vid styrelsens, samt eventuella kommittéers sammanträden samt föredra och bereda de ärenden som behandlas vid dem,
4. att ordna föreningens ekonomi och bokföring på tillförlitligt sätt,
5. att ombesörja den information mellan samhället, centralorganisationerna och medlemskåren som verksamheten förutsätter.

12 §
De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande eller viceordförande, någondera av dem, tillsammans med verksamhetsledaren eller person som berättigas härtill av styrelsen.

13 §
Rösträtt

Vid föreningsmötena har envar medlem en röst.

En medlem kan utöva rösträtt genom ombud. Hedersmedlemmar och hedersordförande har ej rösträtt.

14 §
Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

Bokslutet skall vara färdigt före den 15 mars, då föreningens räkenskapsböcker jämte verifikat och övriga behövliga handlingar senast skall överlämnas till revisorerna.

15 §
Revision

Revisorerna skall efter slutförd revision avge sin revisionsberättelse före utgången av mars.

16 §
Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan ändras genom beslut av föreningsmöte, om minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna understöder ändringen vid mötet.

17 §
Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas genom beslut av två föreningsmöten, som hålls med minst trettio (30) dagars mellanrum, om minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna understöder upplösningen vid vartdera mötet.

18 §
Disponeringen av medel om föreningen upplöses eller upphör

Om föreningen upplöses, överlåts föreningens medel till Finlands Fastighetsförbund r.f. eller för verksamhet som främjar föreningens syfte så som bestäms vid det föreningsmöte som sist fattar beslut om upplösningen. Om föreningen upphör, används medel till samma syfte.

19 §
Övergångsstadgande

Vad som i 9 § har stadgats om styrelsemedlems ålder tillämpas inte på dem som har valts till styrelse för året 1992