fbpx

Säännöt

SÄÄNNÖT

(Päätetty vuosikokouksessa 18.5.2017)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Porvoon Kiinteistöyhdistys – Borgå Fastighetsförening ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kiinteistöyhdistys.

Kiinteistöyhdistyksen kotipaikka on Porvoon kaupunki ja toimialue on Itä-Uusimaa.

Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja voi kuulua jäsenenä myös muihin alansa järjestöihin.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Kiinteistöyhdistyksen tarkoituksena on toimialueensa kiinteistöalan johtavana etujärjestönä
– toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä
– edistää kiinteistöomaisuuden kunnossapitämisen ja ylläpitämisen sekä hyvän asumisen yleisiä edellytyksiä toimialueellaan.

Tarkoitustaan kiinteistöyhdistys toteuttaa:
– järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koulutustilaisuuksia, – tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa,
– tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
– avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa
– toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä sekä – tukemalla muuta kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi kiinteistöyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia ja apurahoja. Kiinteistöyhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Kiinteistöyhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, kiinteistöalalla toimiva osuuskunta, muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva yhteisö. Jäseneksi ei voida hyväksyä omakotitalojen omistajia, kiinteistöalan palveluyrityksiä tai sellaisia yhteisöjä, jotka eivät toimi kiinteistöalalla.

Kiinteistöyhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua kiinteistöyhdistykselle kunniapuheenjohtajaksi kiinteistöyhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Kiinteistöyhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua kiinteistöyhdistykselle kunniajäseniksi kiinteistöyhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Kiinteistöyhdistyksellä voi lisäksi olla kannattajajäseniä.

4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

Jäsen voi erota kiinteistöyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kiinteistöyhdistykselle. Eroaminen astuu voimaan sen vuoden lopussa, jona jäsen on tehnyt eroamisilmoituksen. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan eroamisvuonna ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.

Jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta vuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan erottaa. Jäsen voidaan myös erottaa, jos se toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa kiinteistöyhdistystä. Erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa kiinteistöyhdistykseen nähden, mutta on velvollinen maksamaan erottamisvuoden jäsenmaksun ja sitä ennen erääntyneet aikaisempien vuosien jäsenmaksunsa.

5 § JÄSENMAKSUT

Jäsen on velvollinen maksamaan kiinteistöyhdistykselle vuosittain varsinaisen kiinteistöyhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen hallinnassa olevien ja omistamien rakennusten yhteistilavuudelle. Maksu voidaan määrätä myös eri perusteella Suomen Kiinteistöliiton määrittämän muun maksuperusteen mukaan.

Kiinteistöyhdistyksen kokous voi päättää myös liittymismaksusta, uudelleenliittymismaksusta sekä muusta kiinteästä maksusta jäsenmaksun osana.

Jäsenen tulee toimittaa jäsenmaksujen määräämiseksi tarvittavat tiedot kiinteistöyhdistykselle kunkin vuoden loppuun mennessä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Mahdollisen kannattajajäsenen jäsenmaksun päättää kiinteistöyhdistyksen kokous.

6 § KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUS

Kiinteistöyhdistyksen jäsenet käyttävät kiinteistöyhdistyksen ylintä päätösvaltaa kiinteistöyhdistyksen kokouksissa, joista käytetään nimitystä kiinteistöyhdistyksen varsinainen kokous ja kiinteistöyhdistyksen ylimääräinen kokous.

Varsinainen kiinteistöyhdistyksen kokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja aikana.

Kiinteistöyhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun kiinteistöyhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään 1/10 kiinteistöyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan.

Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kiinteistöyhdistyksen kokous koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

7 § KOKOUSKUTSU

Hallituksen on toimitettava kutsu kiinteistöyhdistyksen kokoukseen kullekin jäsenelle kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on lähetettävä vähintään (1) viikko ennen kokousta.

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia kiinteistöyhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos se ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kiinteistöyhdistyksen kokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 § ÄÄNIOIKEUS

Kiinteistöyhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksut on todistettavasti maksettu ennen kiinteistöyhdistyksen kokousta.

Yksi luonnollinen henkilö voi edustaa kiinteistöyhdistyksen kokouksessa enintään 1/5 äänistä, joka pyöristetään lähimpään alempaan kokonaislukuun.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kiinteistöyhdistyksen kokouksessa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta kiinteistöyhdistyksen kokouksessa.

Toiminnantarkastajilla, hallituksen jäsenillä ja kiinteistöyhdistyksen sekä Suomen Kiinteistöliiton toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kiinteistöyhdistyksen kokouksessa.

Kiinteistöyhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

9 § VARSINAISEN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUKSEN ASIAT

Varsinaisessa kiinteistöyhdistyksen kokouksessa on

Esitettävä:
1. tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
2. vuosikertomus.

Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Vahvistettava:
1. erilaiset jäsenmaksut ja niiden alennukset seuraavaksi kalenterivuodeksi.
2. talousarvio ja toimintasuunnitelma

Määrättävä:
1. kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien sekä toimikuntien jäsenten palkkiot
2. hallituksen jäsenten lukumäärä.

Valittava:
1. hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
2. kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat

Kutsuttava:
1. mahdolliset kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajan.

Käsiteltävä:
1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § HALLITUS

Kiinteistöyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt, kuten toiminnanjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa kutsutaan kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen kiinteistöyhdistyksen kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kutsuu hallituksen koolle. Päätökset hallituksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain edellyttämällä tavalla.

12 § NIMENKIRJOITUS

Kiinteistöyhdistyksen nimen kirjoittavat kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin ja kiinteistöyhdistyksen varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

13 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Kiinteistöyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kiinteistöyhdistyksen kokousta.

Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KIINTEISTÖYHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kiinteistöyhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa muutosta. Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallituksen on vahvistettava näiden sääntöjen 1 pykälän 2 momentin sekä 3 pykälän muutokset, jotta muutokset voitaisiin rekisteröidä.

Kiinteistöyhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kiinteistöyhdistyksen kokouksen päätöksillä, joita vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa.

Jos kiinteistöyhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä kiinteistöalan etuja ajaviin tarkoituksiin sillä tavoin kuin kiinteistöyhdistyksen viimeinen purkamisesta päättävä kiinteistöyhdistyksen kokous määrää.