fbpx

Strategia

Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten Kiinteistöliitto Uusimaa aikoo toimia saavuttaakseen nämä tavoitteensa.

Kiinteistöliitto Uusimaan strategia on hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.4.2023.

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA

Tausta

Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten se aikoo toimia saavuttaakseen nämä tavoitteensa. Strategian lähtökohtana on yhdistyksen toiminnan kehittäminen jäsenten lähtökohdista ja tarpeista. Yhdistyksen tarkoitus eli missio on kirjattu sääntöihin.

Yhdistyksen pääasiallinen toimialue on Uusimaa, sen enemmistönä ovat Uudenmaan alueen asunto-osakeyhtiöt. Sen lisäksi jäsenistöön kuuluu kiinteistöosakeyhtiöitä, muita kiinteistönomistajia ja vuokrataloyhteisöjä. Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja muihin alansa järjestöihin.

Yhdistyksen palveluita käyttävät ja hyödyntävät pääasiassa jäsentemme hallitusten puheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet sekä isännöitsijät.

Yhdistys toimii hyvässä yhteistyössä kiinteistöalan muiden järjestöjen kanssa. Se on solminut ja voi solmia kiinteistöalaa edustavien tai muiden yhteisöjen kanssa yhteistyösopimuksia, jotka hyödyttävät yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista ja sen jäsenkuntaa.

Strategian toteuttaminen

Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimivat strategian toteuttamisen välineinä. Otetaan käyttöön Hyvä hallintotapa -ohjeisto vahvistamaan ja selkeyttämään Kiinteistöliitto Uusimaan hallitustyöskentelyä.

Koska yhdessä olemme vahvempia, parannamme liittoyhteisön yhteistyötä. Se osallistetaan mahdollisimman hyvin kaikkeen tekemiseen, joka tukee strategian toteuttamista.

Strategian toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa ja vuosittaisessa toimintakertomuksessa, jossa raportoidaan ne käytännön toimet, joilla strategian mukaisia asioita on viety eteenpäin.  Hyvä hallintotapa ohjeiden noudattamista ja liittoyhteistyölle asetettujen tavoitteiden onnistumista arvioidaan hallituksen vuotuisella itsearvioinnilla.

Strategian toimivuutta ja toimintaympäristön muutoksia tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.

Seuraamme tarkasti toimintaympäristöämme ja kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan jäsenistömme nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Panostamme entistä vahvemmin edunvalvontaan luomalla suhteita päättäjiin, sidosryhmiimme sekä mediaan.

Missio

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä etua edistäen vaikuttaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden johtavana etujärjestönä, toimia jäsentensä vuorovaikutteisena yhteisönä, valvoa ja edistää jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää kiinteistöomaisuuden kunnossa- ja ylläpitämistä sekä hyvää asumista.

Visio

 Olemme alueellamme tunnettu kiinteistöalan asiantuntija ja vaikuttaja. Toimimme niin, että jäsenkiinteistöjämme voidaan johtaa tiedolla ja taidolla, ja niissä on turvallista asua ja omistaa.

Arvot

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

 

Jäsenlähtöisyys.

Olemme jäsenistöämme varten ja lisäämme vuorovaikutusta jäsenistön kanssa. Toimimme jäsentemme toimintaedellytysten parantamiseksi ja viemme eteenpäin jäsenten tarpeista lähteviä hankkeita ja kehitämme yhdistyksen toimintaa neuvontaorganisaationa

 

Asiantuntijuus.

Toimintamme perustuu vastuulliseen, vahvaan asiantuntemukseen ja sen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  Toimimme huolellisesti ja perustamme toimintamme todennettuun tietoon ja tutkimukseen.

 

Kumppanuus.

Parannamme yhteistyötä muiden kiinteistö- ja asuntoalan toimijoiden kanssa tavoitteidemme edistämiseksi. Kehitämme yhdessä uusia toimintamuotoja yhteistyölle.

 

Yhteenkuuluvuus, avoimuus ja me-henki.

Toimimme yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Käsittelemme asiat avoimesti ja reilusti. Käymme toimialaa kehittävistä ja jäsenkuntaa palvelevista tärkeistä asioista laajaa keskustelua.

 

Luovuus ja uusiutumistahto.

Ajattelemme innovatiivisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Tutustumme ennakoiden uusiin toimintamalleihin ja viemme tietoa jäsenillemme. Olemme avoimia uusille toimintatavoille.

 

Sitoutumattomuus ja riippumattomuus.

Toimimme jäsentemme edunvalvontajärjestönä. Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen, yhteistyöhön ja avoimuuteen. Toimimme itsenäisesti, unohtamatta hyvää yhteistyötä.

 

Strategiset painopistealueet (TAVOITTEET)

 • Jäsenistön kasvu ja pitovoima
 • Vihreän siirtymän edistäminen
 • Houkutteleva ja osaava hallitustyö taloyhtiöissä
 • Jäsenten edunvalvonnan tehostaminen
 • Ajankohtaiset kehittyvät palvelut
 • (Taloudellisen toimintaympäristön haasteet)

 

Liite – Tulevaisuuden toimintaympäristö

Toimintaympäristön muutos on ollut nopeaa. Ennakoinnilla ja riittävällä tietotaidolla jäsenemme voivat tehdä oikeita investointipäätöksiä ja hyötyä muutoksesta. Riskinä on pudota kelkasta ja joutua tekemään kalliita päätöksiä liian myöhään. Yhdistyksemme tehtävänä on huolehtia siitä, että jäsenemme pystyvät varautumaan tuleviin muutoksiin ajoissa.

Talous

Nollakorkojen ja maltillisen inflaation aika on toistaiseksi ohi. Muutoksella on taloudellinen vaikutus erityisesti omistusasujiin, joita yhdistyksemme jäsenet pääosin ovat. On mahdotonta ennustaa, mille tasolle korot ja kustannukset asettuvat, joten meidän on autettava jäseniämme sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen ja tekemään järkeviä päätöksiä investointien ja talouden hallinnan suhteen.

 • Asumiskustannuksiin ja erityisesti verotukseen kohdistuu jatkuvia korotuspaineita. Korkotaso, taloyhtiölainojen riskit, lainan saannin haasteet korjaushankkeissa, taloyhtiöiden maksukyvyttömyysriskit sekä omistuksen keskittyminen huolettavat.
 • Tontinvuokrien tarkistusten sitominen elinkustannusindeksiin ja markkinavuokriin tuo epävarmuutta.
 • Asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajien tulevaisuus on turvattava. Vuokra-asumisen tukeminen ei saa tapahtua omistusasumisen kustannuksella. Uhkina ovat mm. kuntien tonttipolitiikka ja pohdinta laskennallisen asuntotulon ottamisesta verotuksen kohteeksi.

Energia ja vihreä siirtymä

 • Tulevaisuus tuo tullessaan myös kiristyvää sääntelyä esimerkiksi energiatehokkuusmääräyksiin liittyen.
 • Liikenneratkaisujen kehittäminen, yksityisautoilun rajoittaminen ja sähköautojen määrän kasvu edellyttävät uusia ratkaisuja myös taloyhtiöiltä
 • Ilmastonmuutos tuo mukanaan uusia riskejä kiinteistöille: kosteus, viistosateet, myrskyt, tulvat, helleaallot jne.
 • Kiertotalouden merkitys kasvaa. Päästövähennys- ja energiatehokkuusvaatimukset on huomioitava taloyhtiöiden hankkeissa.
 • Vihreän siirtymän tavoitteena on hiilineutraalius v. 2030 mennessä. Rakennusten osuus energiankulutuksesta on 40 % ja päästöistä 30 %. Vastaavasti energian osuus taloyhtiön hoitokuluista on 30–40 %. Uudet energiaratkaisut ja energiavarmuus ovat osa taloyhtiöiden arkea. Energian kuluttajista voi tulla myös energian tuottajia. Julkinen taloudellinen tuki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kautta ja sujuva luvituskäytäntö ovat tärkeitä taloyhtiöille.

Kiinteistöjen korjausvelka ja kehittämismahdollisuudet

 • Rakennuskannan korjaustarpeen kasvu jatkuu vahvana
 • Rakennusurakoiden ketjuttaminen, työmaavalvonnan puutteet ja huolimattomuus aiheuttavat ongelmia myös taloyhtiöille. Rakennusaikaista valvontaa tulee parantaa laadun turvaamiseksi.
 • Korjaushankkeiden asiantunteva läpivienti on osa hyvää taloyhtiön hallitustyötä. Maankäyttömaksujen tulisi olla kohtuullisia taloyhtiöille, jotta pääkaupunkiseudun kaupunkien kaipaama lisä- ja täydennysrakentaminen on mahdollista ja houkuttelevaa.

Väestönmuutoksen trendit

 • Maahanmuutto aiheuttaa myös asunto-osakeyhtiöihin uudenlaisia tilanteita, kun eri asumiskulttuurit kohtaavat. Asumisen ohjeita tarvitaan eri kielillä.
 • Väestön ikääntyminen ja asuminen kotona mahdollisimman pitkään tuovat vaatimuksia esteettömille ratkaisuille, peruskorjauksille sekä taloyhtiöiden hallinnolle. Pääkaupunkiseudun hissiyhteistyöryhmää tarvitaan edelleen. Asumisen ja arjen turvallisuusympäristön muutoksiin on vastattava asukkaita palvelevilla ratkaisuilla. Turvallisuus on tärkeä osa asumisviihtyvyyttä.

Asumisen juridiikan ja tiedon tarve kasvaa.

 • Uusien asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset sekä yhteisjärjestelysopimukset ovat monimutkaistuneet.
 • Lyhytaikainen vuokraus ja sen sääntely herättävät huolta taloyhtiöissä.

Automatisaatio ja digitalisaatio

 • Palveluntuottajien tietojärjestelmien muutokset ja tiedon digitaalisen siirtämisen suunnitelmattomuus lisäävät moninkertaista työtä ja vaarantavat tietojen ajantasaisuuden. Digitaalisen tiedon siirtäminen on usein haastavaa. Selvitetään datan omistamisen ja hallinnoinnin siirtämistä taloyhtiöille.
 • Rakennusautomaatio ja digitalisaatio lisääntyvät ja edellyttävät käyttäjiltä uutta osaamista.
 • Tietojärjestelmien kehitys ja resursointi ovat tärkeitä. Jäsenten palveluodotukset vertautuvat toimijoihin, joissa panostetaan valtavasti digitaaliseen palveluun.
 • Jäsenten parempaan palvelemiseen ja palvelujen kohdentamiseen tutkitaan ERP-/CRM-pohjaisen palvelun käyttöönottoa

Taloyhtiöhallinnon haasteet

 • Uskallus ja kiinnostus vastuunkantoon taloyhtiöiden hallinnossa heikkenevät. Pätevien hallituksen jäsenten saaminen vaikeutuu.
 • Hallitustyöskentelyn ammattimaistuminen lisää tarvetta vastuuvakuutuksille.
 • Jäsenyhtiöiden hallitusosaamisen heterogeenisuus on haaste. Hallitustyön houkuttelevuutta ja arvostusta sekä hallituksen jäsenten osaamista on parannettava, jotta omistajaohjaus vahvistuu.

Isännöintialan uudistuminen

 • Isännöintitoimiala uudistuu. Yhteistyö edellyttää rakentavaa kriittisyyttä.
 • Luottamus isännöintialaan on horjunut. Vaikuttaminen viranomaissääntelyyn sekä kantelu- ja valvontamenettely ovat keskiössä luottamuksen palauttamiseksi. Tehostetaan hallitusten osaamisen ja aseman vahvistamista suhteessa palveluntuottajiin kehittämällä hallituksille koulutusta ja työkaluja.

Liittoyhteistyön tarve

 • Kehitettävä yhteistyötä ja vuorovaikutusta liittoyhteisössä. Yhteistyö ja yhteiset resurssit ovat tarpeen jäsenodotusten täyttämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Jäsenkuntaa palvelevia digitaalisia ratkaisuja tulisi etsiä yhdessä. Esim. CRM/ERP.

Yhdistyksen jäsenhankinta

 • Jäsenhankinta on laajalti riippuvainen isännöitsijöiden suosituksista. Kehitetään jäsenhankintaa myös muilla keinoin.