fbpx

Säännöt

Kiinteistöliitto Uusimaan säännöt

(hyväksytty  varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa 30.5.2022)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Uusimaa ry ja siitä käytetään näissä säännöissä nimeä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja muihin alansa järjestöihin.

 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä etua edistäen:

– vaikuttaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden johtavana etujärjestönä
– toimia jäsentensä vuorovaikutteisena yhteisönä
– valvoa ja edistää jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja,
– edistää kiinteistöomaisuuden kunnossapitämistä, ylläpitämistä sekä hyvää asumista.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

– järjestämällä jäsenilleen neuvontatoimintaa, keskustelu-, koulutus- ja muita tilaisuuksia,
– avustamalla mahdollisuuksien mukaan neuvontapalvelulla jäseniä näiden ongelmatilanteissa,
– tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa,
– monikanavaisella viestinnällä sekä vaikuttamalla media-alan toimijoihin,
– vaikuttamalla eri järjestöihin, viranomaistoimintaan ja poliittiseen päätöksen tekoon tekemällä ehdotuksia ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja lakiluonnoksiin,
– solmimalla yhteistyösopimuksia muiden kiinteistöalan yhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa sekä
– tukemalla ja kehittämällä muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea avustuksia ja apurahoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, kiinteistöalalla toimiva osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen kiinteistön tai rakennuksen omistajayhteisö.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua yhdistykselle kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa erityisesti ansioitunut henkilö.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenyys

Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa eroamisvuodelta.

Jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta vuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan erottaa. Jäsen voidaan erottaa myös, jos se toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja näitä sääntöjä. Erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen nähden, mutta on velvollinen maksamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

5 § Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittain varsinaisen yhdistyksen kokouksen määräämän, jäsenen hallinnassa olevien ja omistamien rakennusten koon (huoneistojen lukumäärä, pinta-ala tai tilavuus tai näiden yhdistelmä) mukaan määräytyvän jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi yksittäistapauksissa päättää alemmasta jäsenmaksusta ottaen huomioon esimerkiksi jäsenen koon, laadun tai liittymisajankohdan. Hallitus voi yhdistyksen kokousten välisenä aikana päättää tässä mainitusta jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kokous voi päättää myös liittymismaksusta, uudelleenliittymismaksusta sekä kiinteästä perusmaksusta jäsenmaksun osana.

Kannattajajäsenten jäsenmaksun päättää yhdistyksen kokous.

Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua.

Varsinaisen jäsenen tulee toimittaa seuraavan vuoden jäsenmaksujen määräämiseksi tarvittavat tiedot yhdistykselle kunkin vuoden loppuun mennessä, mikäli jäsenmaksun suuruuden perusteena olevat tiedot ovat muuttuneet.

Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämällä tavalla ja määräämänä aikana. Hallituksella on oikeus määrätä lainmukainen korko viivästyneelle jäsenmaksulle.

6 § Yhdistyksen kokoukset ja kokouspöytäkirjat

Yhdistyksen jäsenet käyttävät yhdistyksen ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa, joista käytetään nimitystä varsinainen yhdistyksen kokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokouspöytäkirjan tulee olla jäsenten saatavilla neljän (4) viikon kuluessa kokouksesta.

7 § Varsinainen yhdistyksen kokous

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämällä tavalla, määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

Yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Varsinainen yhdistyksen kokous voi päättää vain asiasta tai asioista, jotka kokouskutsussa on mainittu.

8 § Kokouskutsu varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen

Hallituksen on lähetettävä jäsenille ennakkoilmoitus varsinaisen yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta kolme (3) kuukautta ennen kokousta.

Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen kullekin jäsenelle kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on lähetettävä aikaisintaan neljä (4) ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsuun liitetään tieto mistä päivitetty kokousmateriaali löytyy.

Kutsu osoitetaan jäsenyhteisön hallituksen puheenjohtajalle.

Esityksiä kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja jäsenet. Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia varsinaisen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos se ilmoittaa siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § Varsinaisen yhdistyksen kokouksen asiat

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa on

Esitettävä:
1. tilinpäätös ja hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
2. tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille,
2. 5 §:ssä mainittujen maksujen suuruudet.

Vahvistettava:
1. talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Määrättävä:
1. yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten, valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien sekä tilintarkastajien palkkiot ja muut korvaukset,
2. hallituksen jäsenten lukumäärä

Valittava:
1. hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
2. yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
3. vaalivaliokunta yhdistyksen vaaliohjesäännön mukaisesti

Käsiteltävä:
1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 10 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/100 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä, erityisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön toimittamisesta hallitukselle yhdistyksen toimistoon. Kutsu jäsenille on toimitettava aikaisintaan neljä (4) ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen pidettävää kokousta.

Kutsu osoitetaan jäsenyhteisön hallituksen puheenjohtajalle.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voi päättää vain asiasta tai asioista, jotka kokouskutsussa on mainittu.

 11 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yksi luonnollinen henkilö voi edustaa yhdistyksen kokouksessa enintään 1/10 kokouksessa edustettuina olevista äänistä, kuitenkin enintään neljää (4) jäsentä.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisten jäsenten edustusoikeus yhdistyksen kokouksissa on jäsenen hallituksen puheenjohtajalla tai muulla jäsenen hallituksen valtuuttamalla edustajalla.
Kunniapuheenjohtaja edustaa itseään yhdistyksen kokouksessa.

Kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla ja sekä hallituksen kutsumilla yhdistyksen toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa kutsutaan Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Päätökset hallituksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä ja erovuorossa on kumpanakin vuonna puolet jäsenistä.
Kesken kauden eronneen sijaan valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdokkaaksi voidaan esittää hallituksen erovuoroisia jäseniä, kuitenkin niin, että perättäisten kausien määrä hallituksessa voi olla viisi kertaa kaksi vuotta (yhteensä 10 vuotta).
Henkilö, joka on valittu viidelle perättäiselle toimikaudelle hallituksen jäseneksi, voidaan asettaa uudelleen ehdolle aikaisintaan kahden välivuoden jälkeen.

Vaalivaliokunta määrittää vuosittain ehdokasasettelun aikataulun vaaliohjesäännön mukaisesti.
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus esittää yhtä ehdokasta vaalivaliokunnalle yhdistyksen hallituksen jäsenten vaaliin.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
2. edustaa yhdistystä ja päättää yhdistyksen edustajista,
3. valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat sekä asiat, joita yhdistyksen jäsenet sille esittävät,
4. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja hallituksen kertomus toiminnasta,
5. laatia esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
6. laatia esitys jäsenmaksuiksi ja muiksi 5 §:ssä mainituiksi maksuiksi,
7. kutsua koolle yhdistyksen kokous,
8. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
9. vahvistaa yhdistyksen organisaatio,
10. palkata ja erottaa toimihenkilöt sekä vahvistaa työsuhteen ehdot tai valtuuttaa toiminnanjohtaja suorittamaan vastaavat tehtävät,
11. hyväksyä yhdistyksen hallinnon ja toiminnan kannalta tarpeelliset ohjesäännöt,
12. palkita tarvittaessa yhdistyksen toiminnassa tai kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt ja jäsenet ansiomerkillä tai mitalilla tai tehdä ehdotus palkittavista henkilöistä,
13. asettaa yhdistyksen työvaliokunta sekä muut tarvittavat operatiiviset valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät,
14. hyväksyä yhdistyksen sijoitus- ja omaisuudenhoitoperiaatteet sekä päättää sijoitus- ja muun omaisuuden hoidosta, lainanotosta ja yhdistyksen omaisuuden panttauksesta, myynnistä ja ostosta,
15. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä
16. tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen kunniapuheenjohtajasta

14 § Vaalivaliokunta

Varsinainen yhdistyksen kokous valitsee vaalivaliokunnan voimassa olevan, yhdistyksen kokouksen vahvistaman vaaliohjesäännön mukaisesti.

 15 § Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee tarvittaessa hallitukselle esitettävät asiat sekä hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä. Työvaliokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja työvaliokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunta kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työvaliokunnan jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

 16 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja yksin ja yhdistyksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 17 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätöksillä, joita vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat vastaavasti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.